ក្នុងកំឡុងពេលនៃការរីករាលដាលជំងឺ Covid-19 តើលោកអ្នកគួរតែធ្វើអ្វីខ្លះនៅផ្ទះ?

នៅផ្ទះ​ មិនមែនមានន័យថា​ មិនរៀន​ ឬធ្វេីការ​ ហេីយការរៀន​ ឬធ្វេីការ ក៏មិនគួរមានន័យថា​ មិនសម្រាកសោះនោះដែរ។ គិតពីសុខភាពអ្នកផង​ ណា! ដោយបំណងល្អ​ ពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ។

Client: RUPP

Production: BRANDARTS

បំណងល្អពីសាលាខ្ញុំ

នៅផ្ទះ​ មិនមែនមានន័យថា​ មិនរៀន​ ឬធ្វេីការ​ ហេីយការរៀន​ ឬធ្វេីការ ក៏មិនគួរមានន័យថា​ មិនសម្រាកសោះនោះដែរ។ គិតពីសុខភាពអ្នកផង​ ណា! ដោយបំណងល្អ​ ពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ។

Posted by RUPP - Royal University of Phnom Penh on Monday, March 30, 2020