តម្លៃវប្បធម៌ - The Value of Culture

Written by: Sarik Seangmeng

Direct by: Ly Ratha

Production: BRANDARTS

Cast: Sorn Piseth, Norb Sakda, Sararithy Sanday, Pat Pirak