បើនឹក នៅផ្ទះ! បើអ្នកបានសុខ អ្នកពិតជានឹងអាចមកលេងខ្ញុំនៅពេលណាក៏បាន។ សៀមរាប មិនទៅណាឡើយ។ លាងដៃ ពាក់ម៉ាស់ និងនៅឲ្យឃ្លាតពីគ្នា!