ផ្តើមចេញពីអ្នក - Start From You

និពន្ធដោយ៖ និស្សិតឌីអឹមស៊ីអាហារូបករណ៍ជំនាន់ទី១៨

កែសម្រួលដោយ៖ លោក សារិ សៀងម៉េង

ដឹកនាំដោយ៖ កញ្ញា ប៊ុន ចាន់ត្រា

បច្ចេកទេសប្លង់ និងថតដោយ៖ លោក សុខ ម៉េងហេង លោក ច័ន្ទ ធារិទ្ធ កញ្ញា វីរៈ ម៉ូនីកា

ជំនួយការដឹកនាំដោយ៖ លោក សារិ សៀងម៉េង

សម្តែងដោយ៖ កញ្ញា សារ៉ារិទ្ធ កញ្ញា សាន់ដេ កញ្ញា ឆាយ សុវណ្ណបញ្ញា កញ្ញា រិន សិទ្ធិនារី កញ្ញា នឿន ស្រីណុច កញ្ញា ប៉ាន់ គឹមសាយ លោក ឆៃ សុខហេង

បច្ចេកទេសកាត់ត និងក្រាហ្វិកដោយ៖ លោក សុខ ម៉េងហេង លោក សារិ សៀងម៉េង

សម្របសម្រួលការផលិតដោយ៖ លោក ចាន់ រស្មី

ជំនួយការបច្ចេកទេស៖ លោក សេវ បៃ លោក ប៊ី កាលីម