យុទ្ធនាការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់សារធាតុប្លាស្ទិក និងការប្រគំតន្រ្តី Zero Plastic Concert

បន្ទាប់ពីយុទ្ធនាការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់សារធាតុប្លាស្ទិក និងការប្រគំតន្រ្តី Zero Plastic Concert ទៅ តើនឹងមានអ្វីប្លែកជាបន្តទៀត ដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងការជួយលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងពីហានិភ័យនៃសារធាតុប្លាស្ទិក និងជំរុញឲ្យមានការកែប្រែឥរិយាបទបុគ្គលឆ្ពោះទៅការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់សារធាតុនេះក្នុងបរិស្ថានរបស់យើង។ សូមថ្លែងអំណរគុណជាពិសេសដល់ក្រុម Media ប្រចាំក្រុម CLEAN and GREEN និងក្រុមជាច្រេីនផ្នែកទៀត ដែលនាំឱ្យព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យនេះកេីតឡេីង៕

To: Clean and Green

Production: BRANDARTS