វិធានការសាមញ្ញទាំង៧យ៉ាង ក្នុងការបង្ការការឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ (Covid-19)

ដើម្បីបង្ការខ្លួនអ្នក និងគ្រួសារអ្នក និងដើម្បីចូលរួមចំណែកជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការទប់ស្កាត់នៃការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩ (Covid-19) សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ សហការជាមួយនឹងសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា បានផលិតវីដេអូអប់រំខ្លីមួយស្តីអំពី៖ វិធានការសាមញ្ញទាំង៧យ៉ាង ក្នុងការបង្ការការឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ (Covid-19) ដែលត្រូវបានណែនាំដោយក្រសួងសុខាភិបាលជាតិ និងអង្គការសុខភាពពិភពលោក។ សូមតាមដានទស្សនាដោយយកចិត្តទុកដាក់!

Direct by: Sarik Seangmeng

Production: BRANDARTS

In AssociationUnion of Youth Federations of CambodiaRoyal University of Phnom Penh