មូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការអនុវត្តដើម្បីបង្ការខ្លួនអំឡុងពេលមានគ្រោះទឹកជំនន់

“ជួយគ្នាក្នុងគ្រាទុក្ខភ័យ” តិចក្តី ច្រើនក្តី តាមរយៈការចែករំលែកជាអាមិសទានក្តី ឬជាធម្មទានក្តី ឬជាអភ័យទានក្តី សុទ្ធសឹងជាផ្នត់គំនិត និងអត្តចរិតខ្មែរយើងដែលតែងតែជួយទំនុកបម្រុងគ្នាតាំងពីបុរាណកាលរៀងមក៕
មិនមានអ្វីច្រើន តែការចូលរួមផ្សព្វផ្សាយ បង្កើនការយល់ដឹង ក៏ដូចជាចែករំលែកនូវសារដាស់តឿនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ គឺជាទាន ឬជាយន្តការដ៏ពិសិដ្ឋក្នុងសកម្មភាពមនុស្សធម៌ សប្បុរសធម៌ជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាល និងសប្បុរសជននានា ដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិ ពិសេសក្នុងដំណាក់កាលដែលបងប្អូនប្រជាជនខ្មែរកំពុងរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់នេះ៕

Production: BRANDARTS